PLANTACARE® 2000 UP
INCI Name: Decyl Glucoside
供應商: EFAN.Perfume
產品簡介: 葵基葡糖苷。在化妝品清潔制劑中用作基礎或輔助表面活性劑。
Copyright Design Manager © 2013
m3

最新原料商品介紹/目錄請至www.ULBox.info